HOME > 일반무기화학 > 건축/건설용

규산나트륨3종
SODIUM SILICATE
화학식 :2Na2O.SiO2
CAS.NO :1344-09-8
메이커 :국산
순도 :35%
포장 :25KG/CAN
별명 :WATER GLASS; SOLUBLE GLASS; Silicate of soda; SODIUM ORTHOSILICATE; Silicic Acid Sodium Salt; Sodium silicate glass; Sodium Silicate Solution; SodiumSilicate Solution;규산;규산소다; 물유리; 올소규산나트륨; 나트륨규산염; 유리; 나트륨세스퀴실리케이트; 베타-규산염; 올소규산소다; 액상규산소다
구매수량 :
총 금액 :
견적의뢰하기 리스트 MSDS 준비중